Het is van eminent belang dat een maatschappij, een staat of een land beschikt over goed begaanbare wegen. Wegenautoriteit (WA) werd ingesteld om in voorgenoemde een wezenlijke bijdrage te leveren en richt zich in eerste instantie op het instandhouden van een optimale weginfrastructuur in Suriname. De taken met betrekking tot het onderhoud van de wegen werd in 1995 bekrachtigt middels de wet. Tevens is het niet alleen de taak van de overheid, maar ook de burgers dienen in het verlengde daarvan invulling aan te geven. Middels deze brochure bieden wij u een profiel van ons autoriteit aan.

Visie

Aan de hand van haar taken op professionele en transparante wijze iedere weggebruiker/burger te voorzien van begaanbare wegen, waarbij een duidelijke verandering waar te nemen is aan de weginfrastructuur. Daarnaast middels communicatieve hulpmiddelen de samenleving bewust te maken van haar gedeelde verantwoordelijkheid.

Missie

Een door de burger gedragen en gefinancierde organisatie die zich richt op het beheren en onderhouden van de primaire wegen en overeverbindingen en het adviseren van de regering inzake herstel en onderhoud van wegen en vaste oeververbindingen daarin.


WA werd in 1995 middels de wet in het leven geroepen. In het prille begin van WA werden de taken die in die wet zijn opgenomen, uitgezet en gespecificeerd in werkzaamheden.

Uit die uiteenzetting in de periode van 1995 tot en met 2001 vloeide voort, een Raad van Toezicht, een directeur en de organisatie WA. In deze periode ging zij ook aan de slag met pilotprojecten om werkervaring op te doen.

Thans onderhoudt en beheert Wegenautoriteit 859,79 km aan Primaire wegen. De werkzaamheden van WA worden onderverdeeld in; het onderhoud van de primaire wegen in en buiten Paramaribo. Voorts het onderhoud van bermen en daarnaast bruggen die in verbinding staan met de primaire wegen, duikers, verkeersvoorzieningen, wegmeubulair, ondergrondse infrastructuur en alle andere werkzaamheden die vallen binnen de taken van de wet ingesteld in 1995.


Met een ‘visability studie wegenautoriteit’ op het Ministerie van Openbare Werken…daar begon het allemaal . In 1993 werd een werkgroep geinstalleerd die in eerste instantie op administratieve wijze te werk ging. Na een groot workshop en het samenvatten van een wetsvoorstel door een ingenieursbureau, werd de eerste missieve waarin toestemming door de Raad van Ministers voor de opzet van een wegenautoriteit stond aangegeven, toegekomen aan de werkgroep. Van daaruit werd de draagvlak opgebouwd voor Wegenautoriteit. In 1995 werd de wet daartoe goedgekeurd. In 1998 werd onder supervisie van de toenmalige president van de Republiek van Suriname dhr. Jules Wijdenbosch opdracht gegeven voor opzet, waarbij de eerste werkzaamheden van WA onder bewind van de president commissaris dhr. Drs. Henry Leendert Blinker van start gingen.

De eerste formele direkteur van WA was Robby Goedhart die in het jaar (2000) krachten aantrok voor de uitvoering van werkzaamheden bij pilotprojecten. De proefperiode duurde ruim een jaar. De officiële oprichtingsdatum van WA is naar aanleiding hiervan gesteld op 2 juli 2001. Daarna volgde dhr. Nankoemar Ragoenath, gepensioneerde directeur van OW. Zijn opvolger werd dhr. Ramkalup die ook formeel werd aangesteld als directeur, dan dhr. Neo Norden idem formele directeur en thans de eerste vrouwelijke directeur Mvr. Grasella Jozefzoon.


Met de komst van direkteur Grasella Jozefzoon, die vanaf 15 juli 2018 officiëel de scepter swaait bij Wegenautoriteit (WA), is geleidelijk een aanvang gemaakt met een reorganisatieproces.

Deze fase van verandering binnen het bedrijf heeft als doel herstructurering en transparantie teweeg te brengen en daarnaast secuur en op professionele wijze invulling te geven aan haar uit te voeren taken, die zijn opgenomen in de wet van 1995.

Met het oog op dit veranderingsproces zijn er afdelingen opgezet die ondersteunend functioneren en  zeker van belang zijn voor de herstructurering van WA. Zo werd de afdeling Public Relations per ingaande 1 april officiëel bemand en in gebruik genomen. Deze draagt de zorg voor het doorcommuniceren van de activiteiten, projecten, uitvoering en doelstellingen van WA  middels publikaties in de vorm van kwartaalbladen, weekkrant, brochure, reclame-/televisiespotjes en informatieve programma’s etc.

Voorts is WA controleerbaar. Behalve toezicht vanuit de raad op de autoriteit, is de afdeling Interne controle ingesteld om controle uit te oefenen op het financieel beleid/gebeuren van het bedrijf. De afdeling Projectadministratie welke onderdeel was van de afdeling financiële-administratie is momenteel gescheiden, om zo een beter overzicht te hebben tussen de twee branches. Ook is een juridische afdeling opgezet. Het is mogelijk dat in de relatie opdrachtgever en aannemer er miscommunicaties ontstaan. Maar bij zodanige geschillen tussen opdrachtgever en aannemers is voor een vlotte afhandeling van zulks, een juridische afdeling zeker van belang. De direkteur van WA hoopt met de in gebruikname van toegevoegde afdelingen ‘kinderziektes’ (ruis) op zowel intern als extern gebied, uit de weg te ruimen.


Het personeelsbestand van Wegenautoriteit beslaat momenteel 41 medewerkers. Vervolgens geschiedt de controle uitgeoefend op de autoriteit door de raad van toezicht en houdt zij tevens toezicht op het bestuur van de autoriteit. Deze raad bestaat momenteel uit 7 leden, die voor drie jaar benoemd zijn door de Minister van Openbare Werken na goedkeuring van de Raad van Ministers. De leden worden niet alleen uit de publieke (overheid) maar ook uit de private sector geworven. Op deze wijze worden de burgers ook vertegenwoordigd binnen de raad.


Bij WA staat professionaliteit hoog in het vaandel en gaat daarom modern te werk. Zij maakt gebruik van de diensten van aannemers voor de uitvoering van haar werkzaamheden en functioneert als opdrachtgever en supervisor. Tevens heeft zij deskundige hulp aangetrokken in de vorm van consultants (ingenieurbureau’s). De aannemers worden ingezet middels openbare aanbestedingen.